Master Pro Powder Manicures

In this course, you’ll master Pro Powder dip and pour applications using Powder Bond Soak-Off Gel Base.

 • Người Khách Hàng Phù Hợp
 • Nail Tip Primer
 • Powder Bond Base Layer
 • Dip Application
 • Pour Application
 • A Smooth Finish
 • Nước tẩy sạch Móng hư

Products Featured In This Course

 • Pro Powders
 • Powder Bond
 • GELFX Nail Tip Primer
 • LED 900 FX
 • GELFX Lint Free Wipes
 • 3-In-1 Cleanser
 • GELFX Buffer
 • GELFX Topcoat

 • Genius Remover
 • Foil Remover Wraps

Về Giảng Viên

Julie

5 Khóa Học

Not Enrolled
Miễn Phí

Chi Tiết Khóa Học Includes

 • 7 Bài học
 • 2 Chủ đề
 • Chi Tiết Khóa Học Certificate
Tiếng Việt